گواهی ها

  • گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت در شورای عالی انفورماتیک کشور

  • مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

  • مجوز گارانتی تعویض از اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

  • مجوز پروانه کسب از اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

  • عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران